Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri
1. Dolaysız Vergiler

Kurumlar Vergisi
Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri
Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri
Gelir Vergisi


2. Dolaylı Vergiler

Katma Değer Vergisi
İade hakkı doğuran işlem ve belgeler
Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki
Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak)
İhracat istisnasından kaynaklanan iadeler
İndirimli orandan kaynaklanan iadeler

3. Özel Amaçlı Raporlar

Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu'na göre)
Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar
SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor