KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De...
TEBLİĞ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fık...
BAKANLAR KURULU KARARI
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan...
TEBLİĞ
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılma...
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı...