KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De...
Detay >
TEBLİĞ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 409) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fık...
Detay >
BAKANLAR KURULU KARARI
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan...
Detay >
TEBLİĞ
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılma...
Detay >
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkı...
Detay >